Update over de module ‘compressie’ onder het generiek kwaliteitskader hulpmiddelen.

Sanne van Soelen, bestuurslid NL Net, Hanneke Hendrikse, Beleidsadviseur Kwaliteit Expertgroep Hulpmiddelen NVH

 

Momenteel wordt er hard gewerkt aan een kwaliteitsstandaard compressiehulpmiddelenzorg als aanvulling op het generiek kwaliteitskader hulpmiddelen dat op 15 maart 2017 tijdens het bestuurlijk overleg van VWS is vastgesteld. Deze compressiemodule moet transparantie geven over de zorg die in compressieland geleverd wordt en ook over de ermee gepaard gaande kosten.

Inmiddels wordt het ontwikkelen van de compressie module breed gedragen door, onder andere, NLNet (Sanne van Soelen), NVFL en NVH. Onder de paraplu van VWS zijn alle marktpartijen, die hier mee te maken hebben, en de hiervoor genoemde organisaties uitgenodigd: om mee te denken over de module en deze vorm te geven. Het komende jaar wordt dit project verder ontwikkelt.

De ontwikkeling kwaliteitsstandaard zal de levering van compressiehulpmiddelen zo beschrijven dat de patiënt, die afhankelijk is van dergelijk(e) hulpmiddel(en), zo snel mogelijk op het betreffende lichaamsdeel het juiste aantal hulpmiddel(en) ontvangt. Compressiehulpmiddelen kunnen dus altijd ingezet worden, zodat het beoogde behandeldoel, de patiënt die “zelfredzaam” blijft of weer wordt en die participeert in de maatschappij, nagestreefd kan worden.

Voorwaarde voor het inzetten van deze dure hulpmiddelen is dat men kijkt naar de kwaliteit en inzetbaarheid ervan en niet als eerste naar de prijs. De prijsstelling moet wel nauwgezet in de gaten worden gehouden, maar mag niet leidend zijn voor het verstrekken van deze hulpmiddelen. Ook als blijkt dat er meerdere verstrekkingen nodig zijn. Momenteel zijn de compressiehulpmiddelen nog gelimiteerd. Dat is voor de patiënt, die voor een goed functioneren met een zo optimaal mogelijk welbevinden afhankelijk is van deze hulpmiddelen, niet wenselijk.

Onder betere kwaliteit van leven wordt, onder andere, verantwoorde zorg bedoeld. Zorg die van een goed niveau is, doeltreffend, doelmatig en vraaggericht wordt verleend en die is afgestemd op de behoefte van de patiënt. Niet het hulpmiddel of de aandoening staat hierbij centraal, maar de patiënt als persoon. Het compressiehulpmiddel moet dan ook doelmatig en effectief zijn. Daarnaast is het kostenaspect ook belangrijk. Het compressiehulpmiddel moet dan ook in prijs vergelijkbaar zijn met hulpmiddelen die dezelfde functie hebben.

 

De ontwikkeling van het kwaliteitsstandaard compressie hulpmiddelen moet ook een verbindend document worden tussen de verschillende spelers die op de hulpmiddelenzorgmarkt aanwezig zijn op het gebied van de compressiezorg. Het geeft een handreiking over hoe er moet worden omgegaan met de complexe patiëntengroep die afhankelijk is van het gebruik van vaak dure compressiehulpmiddelen. Welke professies eraan te pas kunnen komen en wanneer (op welk tijdstipt in het zorgtraject).

Compressiemodule

Oorspronkelijk was het idee opgevat om een compressiemodule te schrijven, geboren vanuit een visie: het verbeteren van compressiezorg. Maar na het voorjaar van 2017 werd het een urgentie om dit idee uit te gaan werken. Terwijl patiënten juist afhankelijk van deze hulpmiddelen zijn om hun kwaliteit van leven te waarborgen, ontstonden er steeds meer problemen met de vergoeding ervan. Dat deze patiënten hierover onaangenaam verrast zijn, staat buiten kijf.

Het is de bedoeling dat de kwaliteitsstandaard compressie hulpmiddelenzorg geen rekening houdt met de huidige betalingsstructuren. Het beschrijft de patiëntenreis, de zorg omtrent een patiënt met oedeem, en niet het betalingssysteem erachter. ’De patiënt centraal’, dat is het motto. De regie bij de patiënt. Wat is belangrijk voor hem of haar? En niet wat er wordt besloten door arts, paramedicus of zorgverzekeraar. Ook niet welk product er uit onderzoek wel of niet effectief is gebleken (evidence based). Het gaat er meer om of het hulpmiddel gebleken effectief is bij deze patient. (practice based). En het zorgpad is belangrijk, welke professie kan op het juiste moment de patient, begeleiden, behandelen en/of van een hulpmiddel voorzien.
Welke professie is bevoegd en bekwaam voor welk stuk van de te leveren zorg.